Isikhundla Sababhalialt - Indawo yokulondoloza izinto ezibalulekileyo
Tuis /
Home
Briewe /
Letters
Kennisgewings /
Notices
Skakels /
Links
Nuus /
News
Fiksie /
Fiction
PoŽsie /
Poetry
Taaldebat /
Language debate
Opiniestukke /
Essays
Boeke /
Books
Film /
Film
Teater /
Theatre
Musiek /
Music
Slypskole /
Workshops
Opvoedkunde /
Education
Artikels /
Features
Visueel /
Visual
Expatliteratuur /
Expat literature
Gayliteratuur /
Gay literature
Xhosa
Zulu
Nederlands /
Dutch
Rubrieke /
Columns
Geestelike literatuur /
Religious literature
Hygliteratuur /
Erotic literature
Sport
Wie is ons? /
More on LitNet
LitNet is ’n onafhanklike joernaal op die Internet, en word as gesamentlike onderneming deur Ligitprops 3042 BK en Media24 bedryf.

Arts & Culture Trust of the President

Poetry

Daluxolo Hoho

Daluxolo Hoho’s long poem, IAfrik’ entsha is about the events surrounding the release of Mandela from prison. Here the poet recounts the efforts of the ANC to achieve freedom until De Klerk gave them the opportunity to return to the country and help in the formation of a legitimate government. Then he recalls the negotiations and how the negotiating parties were almost frustrated by the indecision of the government. Leaders like Madiba and Makwethu showed their worth by keeping the negotiations on track.

The second long poem, also by Hoho, titled Phaphamani warns against the spilling of blood. He mentions the massacre at Bisho as an example. He appeals to leaders like Gqozo and asks for rationality. He warns against black-on-black violence, and points out that black people are making themselves a laughing stock.

The poem titled Umama wam is written in praise of the poet’s mother. Through his mother he praises African women generally and regards them as the mothers of the nation. He mentions the women’s prayers which stopped the mines from collapsing, and recalls the difficult times when the mother protected her children well. There have been times when she was annoyed by the children, but in spite of that she is always like summer to them.

The poem, Funzela kwiAfrika entsha is an encouragement of all Africans to prepare themselves for the new Africa. The poem, Ukuthelekiswa kwamaqabane neempimpi is a warning to all police informers who cause a split in the ranks of freedom fighters.

In Ndikhumbul’ ekhaya a narrator's feeling about Africa as his home is investigated.

The prose work, Unobangela wokufa kwabakhwetha, is a description of the procedures and precautions taken during circumcision. The person who is to do the operation must be an experienced man, and so must the caretaker. All these precautions are taken so that there is no death among the circumcised boys. If such a thing should happen, the boy’s body is buried near the circumcision hut. It is never taken home for burial.

The brief article titled Isihewula gives an account of what is done when a young man impregnates a young woman. Women from the home of the impregnated girl set out to fetch an ox from the home of the offending young man. As a rule, unmarried people do not have sex. The writer advises that the customs of the olden days should be used.

IAFRIK’ ENTSHA

Aa ----- nto kaNelson!
Aa nto kaMandela!
Hayi, hayi madoda naku kwenzeka,
Kalok’ ikhwelo lityala mzi kaTshawe,
Yizani mawethu sibonisane,
Yintoni n’ esingayenzanga kwesi sidiliya?
Salim’ ingqolowa suke savun’ umdlungu.

Vuka-----ni bantwana boxolo!
Vuka-----ni iyazik’ inqanawe!
Ngxengxezani kuba kalok’ uQamat’ uqumbile;
Owu, kazi kophuka lungu lini na nto kaMadiba?

Yabhong’ iANC ngo1912
Yathi makwedin’ ilifa loobaw’ alinakudliwa yimigqakhwe sikhona,
Wancwin’ uMalan wang’ uv’ inaliti kaMzilikazi,
Yagqum’ into kaMarholi yath’ ukhwina nje Malan uva zona,
Sitshilo nje sitshilo.

Wakrecula okaVelevutha suke laxubayel’ izulu,
Wathi hayi bafana niseziimveku kuba nityob’ iintwala zehagu,
Sesiphi na isizw’ esinokulawulwa ziimfene?
Kunokukhokelwa ziimfene ndingamil’ ingc’ emqolo,
Ningamaqaba nje ndiza kuninik’ incwadi nihambe niyifunda;
Kalok’ umlomo womthakath’ unobuzaza,
Kungentsuku zatywala suke bath’ abanye bephakamis’ amanqindi nje
Kant’ abanye baphakamis’ izandla,
Yadilik’ inqaba yaseBhabheli.

Vuka-----n’ ebuthongweni ndl’ emnyama!
Vuka-----ni makwedini nivulel’ iimazi zidl’ intlazane!
Ayibamb’ itoyitoyi amaAfrik’ imibombo ijong’ epalamente
Phantsi kwentab’ etafile ngo1960,
Umntwana wesikolo into kaRhosana ihamb’ emoyeni
Okwentak’ ezulu,
Ithi asilwanga kok’ izwe lelethu maAfrika.
Zath’ iimbulu, makwedini iindlebe zenu zinemiphula,
Phindan’ indlela, incwadi yen’ uVelevuth’ uyibhale wade wayisayina,
Nakuyifumana impendulo xa ilanga lisithi ndithenge, ngeyesithandathu.
Zavela sele zijij’ izigweq’ isaresis,
Bambi bathi masizembel’ izinqe madod’ ukufa kufikile,
Ncwadi ni na le kaVelevutha inombhalo wegazi?
Iziqondamva zathi, kahle madoda ingathi sizakukhutshw’ emaphepheni.

Awu, yin-----i na maAfrika!
Yin-----i na mzi kaPhalo!
Suke zakhohlel’ iisaresis kwaLanga kwashukum’ amaholo,
Zatsho kwacac’ ukuba bekulithuba kade lisibekele koko liqubudile,
Mh-----! Laze latshon’ ilanga kanti belizokuthath’ amaqhawe ezwe lakowethu;
Awe mDali kamb’ iimin’ ezinjengekhala aziswelekanga.
Yatsh’ esofelweyo int’ enkulu yathi, Velevutha, Velevuth----a
Wen’ umalahl’ azokoza ngathi ngakaloliwe
Siyintoni n’ isono somnt’ omnyama?
Yatsho yankqwila yavuk’ eLusaka,
Sath’ ibhacile kant’ iyokubhal’ impendulo kaVelevutha.
Yabuya, wath’ uVelevuth’ ungcolile kwedini wayithatha wayiphosel’ esiqithini.

Bekan’ iindlebe maAfrik’ iyatheth’ inamb’ enkul’ eRobben Island,
Fel’ int’ ezakuphil’ ungaphilel’ int’ eza kufa,
Ningameyam’ uVelevutha kub’ inj’ enebhula,
Yen’ uBoth’ uphak’ engekapheki,
Ziyabuy’ iintwana zam’ eLusaka,
Iint’ ezichul’ ukunyathela
Ezikuhamba ngathi lulovane kant’ apho zinyathele khona zigqibile,
Iint’ ezimpondo ntath’ ezinye zimpondo mbini nje.

Kalok’ ilizwi lomnt’ omkhul’ alidliwa nja,
Abuye sel’ erhubuluz’ amakhwenkw’ oMkhonto
Ewela ngomqol’ elwandle,
Ekhokelwe yinjengel’ uChris Hani,
Int’ eyazalwa sel’ ihlakaniphe kade.

Kambe ke beth’ azilali ndleleni kuba ziyawoyik’ umbethe,
Wath’ akuva ngeempukan’ eziluhlaz’ okaBotha, wampatshampatsha
Waval’ emideni,
Suk’ amaqhaw’ amnik’ impendulo kaVelevutha.
Watsheka, wanengevane wayo-----ba,
Wathi makwedini ndinincamile nikrelekrele
Xa ninokuphendul’ incwad’ ebhalwe ngesiVambo.

Kalok’ ingonyama yakuba semgiben’ isayin’ uxolo
Ize yakuphuncul’ ilibale,
Waqhiwul’ ude Klerk wathi ngxe makube luxolo ndl’ emnyama,
Ndiyamkhulul’ uMandela.
Yaphum’ indun’ enkulu yakowethu ngo1990,
Alephuz’ amalangatya phezu kwentab’ etafile,
Zatsho zancam’ izicima-mlilo kuba kaloku kuzalisek’ isibhalo
SakuloMosisi,
Kalok’ amandla kaQamat’ anobunganga, ayamangalisa.

Awu! Kambe ke bethu umhlab’ uyaguquka,
Kanti igqab’ aliwi kud’ emthini walo,
Kuba nalo kade Klerk uzek’ indlela,
Endaweni yenkululeko suk’ enz’ izithembiso
Ezingangoboya bezinj’ ezintlanu,
Izithembis’ ezizalisekiswa ngegaz’ elimsulwa.

Aqhashambul’ akaMakweth’ athi noko lid’ ithuba sijong’ ukubuya kukaNxele,
Ikrele malixhaph’ ukutya kwalo.
Imbeth’ emagxeni le ngwevu, ithi thob’ umxhelo
Thole ledun’ isende le ndlela.

Masiph’ uzuk’ amaQabane ngokusifela kwawo,
Ngweletshetshe yeAfrika siyakubulela, wen’ uthwesw’ eLusaka
Wabuya sel’ unesidanga.
Ndabona ngokundandazela kwenqil’ ukub’ indlela yakh’ imhlophe,
Ndathi babhibhidl amaziny’ abath’ iANC ingabhanga.
Mus’ ukuloba ndibhekisa kuwe nto kaDalibhunga,
Walidala lade ladaleka,
Aa----- nto kaMarholi, walirhol’ ihlahla kwatak’ umkhonto weSizwe,
NguMadiba ke lo udib’ iindonga zeAfrika.

Nto ndin’ inesigidimi sexesha neyure,
Engazaniyo nakunditha nathintitho lwamagwala;
Itheth’ utyhatyhiwe komnyama nakomhlophe;
Ihlakaz’ umhlola ize kwayon’ ithath’ ulugxa.
Mis’ inyoka yobhed’ az’ akhangele kuy’ azuz’ ukuphila.

Ndiniken’ intsimb’ ezimhlophe mawethu,
Kub’ ingca kuVelevuth’ ayimilang’ emqolo, imil’ esifubeni.
Abakhalazayo bazalw’ umhla nezolo,
Kungekho namz’ ungenasidenge,
Mayihamb’ inqwelo yenkululek’ abantu balambile,
Mayihambe le toyitoyi bantwana boxolo,
Thandazani nimi ngeenyawo maAfrik’ ixesha lixhatshwe yinja,
Phambili ngomzabalazo phambili!

phezulu

PHAPHAMANI

Phaphama-----ni maAfrika sekusile!
Vuka-----ni nani mathongorhandini sekusile!
Nani babulal’ amaxesh’ ayaguquka,
Nesibhakabhaka siyaqandusela,
Sizwe sini na esi sizele ngoontaka mpuku?
Nditsho kuwe mzi kaXhosa, kuloMalangana, kuloNkosiyamntu.

Nonke phosan’ amehlo phezu kwentab’ etafile,
Uyamemez’ umntwana, uyamemez’ uRhubusana,
Zem-----k’iinkomo magwalandini!
Owu! Zem-----k’ iinkomo magwalandini!
Nisiva nje ndlw’ enenkani kungokuba nithini na?

Yini na Gaja akuyiboni n’ iAfrik’ entsha?
Awu! Yini mntwan’ emveli, ayenziwa le nto kubantwana begazi,
Okokub’ igazi liphalale, izidumbu zingqengqe zide zidunuselane,
Owakh’ umkhont’ ubinz’ abakuni kazi wothini na mhla ngengqina?

MntakaGqozo lelani n’ eli gazi limpompoz’ eBisho?
Uthabathile na waze wabulala kusini na?
Inene kwedini ingath’ uzicandel’ umgalagala.

Laze lasandulela lihlab’ umkhos’ eBisho madoda,
Kant’ abantakwethu bazingele limathumb’ antaka,
Bahlangana nenyok’ iphung’ umhluzi,
Satsh’ isichotho, zagqekrez’ iindudumo kwangcangcazel’ umhlaba,
Yatshawuz’ imibane anxil’ amadod’ engasezwanga.
Basuka bonyany’ abalawul’ izulu lezandla,
Bayikhulul’ ilophis’ ukub’ idlal’ esikhumbeni somAfrika.

Bayijij’ imibomb’ abantwana bomzabalazo,
Izithende zisenqentsu belandel’ izibunzi,
Hay’ usiz’ udyakalash’ ezenzela kwigush’ esel’ ifile.

Wagigithek’ ude Klerk kub’ efike sekuphothulwe,
Zadunduluz’ izidumbu kwanga kusentonjaneni,
Bath’ abaphuncul’ emlonyeni wengonyama
Baligqab’ ukuya kutshon’ ezilalini,
Kalok’ amabhak’ asemlungwin’ akh’ ukujoj’ umkhondo,
Az’ azeka mzekweni,
Anqunqel’ egoqweni ngokungenalusini,
Ezenzela kubantwana bokuthula kubantwana boxolo,
Iinkedama zawazil’ amakhaya zaya kuhlala nezil’ ehlathini,
Usizi lubhalw’ ebusweni bomfaz’ ozeleyo yen’ uphil’ ubom besingqala,
Qiqani maAfrik’ akudlalw’ emlanjen’ uzele.

Phaphama-----ni maAfrika sekusile!
Phaphama---------------ni!
Gqozo waze wazibiz’ iindwendw’ ungenakutya
Kazi koba sathiwani xa sekunje?
Hayi mntwan’ omhle ingath’ uyiphak’ isekrwada
Thole leduna,
Yiyo lent’ abantu bequnjelwe nje;
Yiyo lent’ abantu bebhodl’ izabhongo nje;
Lumka kwedin’ igazi leQabane liyinkathazo,
Liya kukulandel’ ud’ uye kutshon’ emangcwabeni.

Nabamb’ ongezantsi maQabane niyelama kusini na?
Zonke kaloku ziza zintsha zibuye ziqheleke,
Zonke kaloku ziza zinobunewunewu zibuye zaziwe;
Zonke kaloku ziza zimbejembeje kanti ziyedlula;
Kambe ziza zinewonga zibuye zibhange,
Zide zithembise kodwa zingazalisekisi.

Bubuyath’ ukunyolana kub’ akukh’ ufun’ ukoyiswa,
Yidlani sithebeni sinye bantwana begazi,
Nibuqinis’ ubuhlobo ngozekwano,
Kodwa niliqoshelis’ iliso lenu kwabandlebe zikhany’ ilanga,
Kuba hleze kulahlek’ ubuhlanga.
Phaphani sekusile, phaphamani sekusile.

Sibe kuninik’ ubukumkani, naxhwithana ngabo;
Sibe kuninik’ intetho, nayenz’ amakrele;
Sibe kuninik’ umhlaba, nawudyobh’ igaz’ elimsulwa;
Sibe kuninik’ imfundo, nayibhangisa,
Phaphamani maAfrika sekusile.

Umntu yintoni na l’ iinkan’ ezinje?
Umntu yintoni na l’ ingakwazi kuzithoba?
Umntu yintoni na l’ ingenantlonipho?
Ukub’ upheth’ umntu, uzalelwe yinj’ endlwini,
Wakhokel’ umntu, ukhokel’ amantshontsho kadyakalashe,
Wakh’ uxolo nomntu, wakh’ uxolo nengonyama,
Ndiyekeni ndisithele kuba kaloku iimbongi kuthiwa ziyaphokela.
Ndee gebelele—---e!!!

phezulu

UMAMA WAM

Maz’ eyadalwa ngenxa yobulolo bukaAdam;
Yanced’ inyoka ngokulukuhla, kuzokwanda
Iindlezana neentsengwanekazi.
Ndinik’ imbeko kuwe maz’ enethole,
Ubagqwesile bonk’ oomama ngobuhle nangozuko;
Uqwelile ngobukhukukazi nokungculela.
Ngamandla nokomelela, wen’ akushiywa mama.
Ndiyabulela kuwe mama wam.

Siyintoni na isizw’ esingenamama?
Sinaxabiso lini na isizw’ esingenamama?
Mama wam, uyintsika yeli khaya wena,
Uthi wakuthandaza kubuy’ amatshipha,
Uthandaze kuvuke nemigodi.
Uyinjinga mama wam, wandikhulisa ndisengumntwana;
Usehlis’ imifula neengxingongo undibelekile,
Usiw’ uvuk’ ungalali ngenxa yam,
Uzil’ ucelela mn’ iintsikelelo.
Ndiyabulela kuwe mama wam.

Belisibekela libuye lizole;
Lidudume, ligqekreze, itshawuz’ imibane, kodwa
Ube wen’ ulihlobo kum,
Moyandini wasempumalanga;
Mgabuli wenkungu kuvel’ ilanga.
Yingubo ni na le yanekwe phezu kweAfrik’ iphela?
Ngub’ emawezaweza, emasond’ amade.
Ndiyabulela kuwe mama wam.

Sikhukukaz’ esifukam’ amantshontsh’ omthonyama,
Ubunga ungagqwesa noMariya.
Ngamathub’ amaqhwa, iintshutshiso neembandezelo
Ubundifak’ ekhwapheni lakho, wesabe nam.

Unewonga udumile, uyimbalasane;
Unexabis’ elikhul’ ezizweni zonke.
Inceba yakh’ uyinikel’ imiphefuml’ enzonzothekayo
Nenomvandedwa,
Ikhaya lam leleenkedama nezilima,
Isandla sakh’ usitwabululel’ olusizana,
Ubizela kuw’ amahlwempu.
Ndiyabulela kuwe mama wam.

Ikhaya lam linesidima, aloyikeki, lizolile
Lipholile,
Kukhal’ impeph’ ethi wamkelekile.
Iinkanyamba neemvula zehlobo zinkankatha
Zincame kolo donga lutyatyekwe ngezandla
Ezisikelelekileyo;
Nezikhova zicwezela kude.
Sala kakuhle mazi yakowethu;
Sala kakuhle mama wam,
Sal’ eluxolweni lwaphakade.
Makube njalo!

phezulu

FUNZELA KWI-AFRIKA ENTSHA

Lishush’ idabi kumathaf’ obu bomi
Kuqhum’ amaqulo kuchachamb’ umchiza,
Uxhob’ ufohlel’ umlisela nomthinjana
Usilwa node Klerk, usilwa neApartheit.

Ayaxhaxh’ amagwala, kuband’ umchachazo;
Umzabalazo kukufa kosind’ amakroti,
Umzabalazo ngumthwal’ ufun’ umqolo,
Uzabalazo lidabi lokulwa iApartheit.

Iyathimbiz’ inyam’ ayifuni kuthotyozwa,
Aying’ ingaba lidini lokuzis’ impumelelo;
Aying’ ingalind’ ijong’ inzaliseko.

Qina Qaban’ uzophumelela, qul’ uphathelele
Imini nobusuku bayo;
Qhekez’ imichankcath’ uwele ngayo,
Ufunzel’ enkululekwen’ ungabuy’ umva.

Mawuqaqamb’ umgomo phambi kwakho;
Uziqhiz’ iimbophelel’ ezikudobelelayo.
Wofumana baninzi bengqengq’ elungqamekweni,
Loo maqel’ akukhwebela kuwo maze
Ungawahoyi ufunzel’ enkululekweni.

Ofun’ igolid’ akaqhway’ emgqubeni,
Axel’ isikhukukazi sifun’ imibungu.
Ozingel’ izil’ uthabath’ izagweb’ avuke
Kwangonyez’ abuye nofele,
Oswel’ umgom’ ufana nemfama
Uyaphumputhek’ akhubek’ awe, abe ngumqobo
Kwabahamba ngendlela;
Kulahleke nay’ inkitha yezimathi.
Qubul’ isikrweq’ ulw’ ube magazana,
Ubomi ngumgudu wovuzwa wakubila;
Umhlaba uyahlab’ awufuni nkenenkene;
Amandl’ oba ngawakho wakufunzela
KwiAfrik’ entsha.

Indlela ilucinya yay’ ingumnqantsa,
Ifunyanwa ngamachul’ int’ eziwa ngamadolo,
Zicel’ amandla kuQamata, kaloku ongecala
Lakhe wofikelela kwiAfrik’ entsha.

phezulu

UKUTHELEKISWA KWAMAQABANE NEEMPIMPI

Hayi, uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo likaBotha;
Ongemiy’ endleleni yeempimpi,
Ongahlaliyo embuthweni yemicing’ omatshisi;
Yen’ unonelel’ umyalelo kaMandela, ucamanga ngawo
Imini nobusuku.

Unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi,
Onik’ isiqhamo sawo ngexesha lawo, ogqabi lawo
Lingabuniyo.
Konk’ akwenzayo kophumelela, abanjalo abazimpimpi
Bona banjengomququ ophetshethwa ngumoya.
Ngenxa yoko iimpimp’ azinakum’ emfazweni,
Nemicing’ omatshis’ embuthweni wamaQabane;
Ngokub’ uMandela uyayaz’ indela yamaQaban’ akhe,
Ke yona indlela yeempimpi iya kudaka.

Yini na ukub’ iintlanga zenz’ imbuthumbuthu,
Izizwe zicamang’ into engeyakonto?
UBotha node Klerk bazimisel’ izidwangube
Zamabhunga ngoMandela nangamaQaban’ akhe;
Besithi, masiwaqhawul’ amabutho abo,
Sizilahl’ izintya zabo kuthi.

Abahlel’ eLusaka bayahleka, uMandel’ uyabangculela;
Uyakwandul’ athethe kubo ngomsindo wakhe,
Abakhwankqise ngomsindo ngokuvutha kwakhe,
Athi, mna ke ndimmisil’ unyana wam phezu kweAfrika,
Umhlaba wokhokho,
Athi yena ndiya kuwuvakalis’ ummisel’ enkosini yam,
UQamata uthe kum, ungunyana wam wena, mna namhla
Ndikuzele,
Cela kum ndikunik’ iintlanga zibe zezakho;
Iziphelo zehlabathi zibe zezakho,
Uyakuzivikiva ngomkhonto weSizwe,
Uzihlekeze zinge zizitya zodongwe.

Ngoko ke Botha node Klerk qiqani,
Bagwebi baseAfrika yekelelani;
Nikan’ uMandel’ isikhundla sakhe.

Mangen’ unyan’ uChris Hani hlez’ aqumbe
Nitshabalal’ endleleni, ngokuba ungahle
Uvuth’ umsindo wakhe,
Hay’ uyolo lwalowo ukholose ngaye.

phezulu

NDIKHUMBUL’ EKHAYA

Kukhw’indaw’ endiyithandayo;
Igqitha zonk’ iindawo,
Ngobumnandi nokonwaba,
Ndithand’ iAfrik’ ikhaya lam.

Kukhw’ indaw’ endiyikhumbulayo;
Uhleli khon’ ubaw’ uMandela noWinnie
Bonwabile.
Ndikhumbul’ ekhaya eAfrika.

Kukhw’ indaw’ endiyicingayo,
Balaph’ abantakwethu, amaQabane,
Oobhuti kwanoosisi,
Bazabalaza nzima, iziselo ziyaphuphumala.

Kukhw’ indaw’ endiyifunayo;
Ndicinga ngamaQabane,
Alind’ ukubuya kwam eLusaka,
Alinde ngochwayito.
Ndifun’ iAfrika.

Kukhw’ indaw’ endayishiyayo;
Mhla ndemka khona ndathi,
Nifunge ningajiki maQabane,
Elam igazi lonkcenkceshel’ umthi wenkululeko.
Salani, salani kakuhle
Ndayishiy’ iAfrika.

Kukhw’ indaw’ endilindileyo;
NamaQaban’ ezabalaza,
Alinde njengexhwane.
Ndofika ndibulise,
Viva, viva-a-a-a Afrika!!

phezulu

UNOBANGELA WOKUFA KWABAKHWETHA

MaXhos’ akowethu into yokufa komkhwetha ngolu hlobo bafa ngalo kule mihla siphila kuyo iyanxunguphalisa kakhulu.

Isihelegu esinje besikhe sehle nakumathuba okhokho kodwa bebenazo iindlela zokujongana nemicimb’ enje, bekuqinisekiswa ukuba ingcibi le iza kusebenza iwazi kangakanani umsebenzi lowo, bekuthathwa ke ingcibi esel’ ineminyaka isalusa. Ukufa komkhwetha luxanduva lwengcibi ngolu hlobo phambi kokuba ingcibi iwenz’ umsebenzi lowo kufuneka idibane nomzali wenkwnkwe nganye injongo ikukuqonda ukuba le nkwenkwe iza kwaluka bona bengabazali bazenzile ngokupheleleyo n’ iimfanelo zomntwana wabo umzekelo into ezinjengembeleko nokuqiniswa akwaz’ ukukhuseleka kwimimoy’ emdaka kuba kaloku apha ebukhwenkweni sakumfumana mhla weluka.

Kwakhon’ ingcibi kufuneka ibe ilixhwele kungenjalo xa iza kwalusa ihambe nomntu olixhwele oza kuqinisa isuthu elo.

Kufuneka iwaxelele amakhwenkwe esesebuhlanti ukuba ukungena kwawo emanzini kufuneka athethe zonk’ izinto ebebezenza ezingalunganga izinto ezinjengokulala nomfazi uyinkwenkwe okany’ ulale nomntu onabantwana nokuba akendanga, oko ke kwenziwa ngesizathu sokuba thina maXhosa singabantu bomlambo kangangokuba negqirha elithwasa nyani lithwasel’ emlanjeni apho kuhleli khona iminyanya. Kanti ke xa ikhankatha liphawula into engaqondakaliyo kumkhwetha kufuneka liphume naye lithi makathethel’ endlebeni yenja achaze izono zakhe kuyo, xa ingami kakuhle kufuneka kubizwe ingcibi ngoko nangoko ize kujong’ undonakele, ke ukuba ibizenzil’ eza mpawu ndizikhankanyileyo ngasentla kufuneka imphathe ngokwayo umkhwetha lowo de aphile kuba kaloku ngelinye ixesha uthi ngenxa yokwenqena umkhwetha azigulise kuba efuna ukusiwa esibhedlele, nize nani nithi ngokudukisa kanti niyamlimaza.

Iyamangalisa ke kakhulu into yokuba apha ezidolophini kuthathwe nabani othi uyakwaz’ ukolusa ngelo xesha akanazo neemfele ezisukiweyo ezizakusetyenziswa ngamakhwenkwe lawo, ufumanis’ ukuba ngeli xesha lokuba inkwenkw’ iye entabeni kungeli xesha kuhliwa kusenyukwa kufunwa iimfele, zakufumaneka zingasukwa ngandlela kuba kungxanyiwe aze umkhwetha afumane ubunzima kuba olu fele luqinile. Kanti ke xa ingcibi isalusa iyamelwa kujongwe ukuba iwuqhuba kakuhle na umsebenzi lowo, apha ezidolophini ingcibi kufuneka ibeth’ icici kuba kaloku akukho zinto zaneleyo ezinokuyiphilisa nezo zikhoyo ayisizizo ncam.

Xa umkhwetha ethe wasweleka ngelishwa akasiwa ezindlwini kwaye abaxelelwa abasetyhini ngomphanga lowo, ungcwatyelwa kwalapho esuthwini, bona abasetyhini bakubona xa aphumayo, umntu abone ngokungabikho kweyakhe ukuba ayisekho. Ukwelukela entabeni sisithethe sakuthi kodwa ngenxa yempucuko asisenzi ngendlela elungileyo ize sibe lilifa lokugula.

Amakhwenkw’ akhoyo aziphath’ isidoda yiyo le nt’ afumana ubunzima ekwalukeni. Masenzeni amasiko ngendlela awayeqhutywa ngayo ngookhokho bethu sizokuphila.

phezulu

ISIHEWULA

Mzi kaXhosa ndinethemba lokuba nakuvumelana nam xa ndisithi, thina maXhosa singabantu bembeko nentlonipho. Ke apha kwaXhosa akukho nto ibaluleke ngaphezu kwentombi nangendlela ethi iziphathe ngayo. Kumathub’ oobawomkhulu ibizidla kakhulu ngobuntombi bayo, unina ebeyiqeqesha ayibonise nendlela yokuziphatha kwentombi. Okokuqala ke intombi ayityi nokuba yintoni etyiwayo, ndingenz’ umzekelo iyorghut neqanda ezo zinto akufanelekanga konke konke ukuba zingasetyenziswa yintombi kuba kaloku umntu wasetyhini igazi lakhe lisoloko lishushu kwasendalweni yakhe, ngoku uthi akudibana nezi zinto igazi libe shushu nangaphezu komlinganiselo aze athi akudibana nomntu oyindoda azibone sele elixhoba lokuba ngumama womntwana abe ebengekafikeleli kwilixa loko.

Kungumthetho ukuba intombi ingamvumeli umfana enze nantoni na ayithandayo kuyo engekayitshati. Kaloku umfana nawuphi na akanal’ uthando koko yinkanuko aze athi kub’ efuna ukulungelwa aze athi intombi leyo uyayithanda, yona ivuma kuba icinga ukuba unyanisile, suke umfana akuyifumana la nt’ ebeyifuna angaphinde abuye ngelinye ixesha kanti lo mntwana amenza le nto ebengazange wadibana namntu ngoku amshiye emmoshile. Mandulo ke xa umfana ethe wadlala qatha ebehlawula inkomo ekuthiwa sishewula. Loo nkomo umfana ebengacengwa xa ifunwa, bebephuma oomama behamba ngaze tshu baye kokwabo komfana lowo besombela ingoma yesihewula, apho ababuyi bengazi nayo. Unobangela wokuba bahambe ngaze ibiyindlela yokubonisa ukuba umfana lowo wenze inyala elikhulu kuQamata, ngokuthi ajikele isibaya somny’ umzi ngemva. Intombazana ibisoyika kwankqu ukuhamba nomfana phambi komzali nokuba ngumzali kabani. Kusisono ukuba umntu okanye abantu abangatshatanga babelane ngesondo kuba xa kuthe kwavela isiqhamo ngelinye ixesha umfana akhanyele kungenjalo kanti akaphangeli, loo nto ichaphazele impilo yengilosi engazi nto yona, yiyo le nto uThixo esiqumbele kuba ungafika amanye amasana eqhushekwe emigqomeni amanye ngasese, athi lowo uthe waphila angafumani sondlo nampatho iphilileyo kuba kaloku akazanga ngendlela esikelelekileyo. Mna ndingumbhali ndicebisa ukuba sibuyele kwimithetho yoobawo kuba le yethu isoyisile. Xa ungumzali uneenjongo ngomntwana wakho kwaye unebhongo ngaye, xa ke ngoku enokulalwa ngumfana onamashumi amathathu eminyaka abe yena engekadibanisi neshumi elinesihlanu uthi inokuba yena uThixo akanakusibetha ngeso senzo simasikizi ngolo hlobo?

phezulu


© Kopiereg in die ontwerp en inhoud van hierdie webruimte behoort aan LitNet, uitgesluit die kopiereg in bydraes wat berus by die outeurs wat sodanige bydraes verskaf. LitNet streef na die plasing van oorspronklike materiaal en na die oop en onbeperkte uitruil van idees en menings. Die menings van bydraers tot hierdie werftuiste is dus hul eie en weerspieŽl nie noodwendig die mening van die redaksie en bestuur van LitNet nie. LitNet kan ongelukkig ook nie waarborg dat hierdie diens ononderbroke of foutloos sal wees nie en gebruikers wat steun op inligting wat hier verskaf word, doen dit op hul eie risiko. Media24, M-Web, Ligitprops 3042 BK en die bestuur en redaksie van LitNet aanvaar derhalwe geen aanspreeklikheid vir enige regstreekse of onregstreekse verlies of skade wat uit sodanige bydraes of die verskaffing van hierdie diens spruit nie. LitNet is ín onafhanklike joernaal op die Internet, en word as gesamentlike onderneming deur Ligitprops 3042 BK en Media24 bedryf.